Categoriearchief: Geen categorie

Workshop a capella zingen - Miracle Sound

Workshop A Capella zingen bij het leukste koor van De Achterhoek

Op 14 november 2019  starten we met de 5-weekse Workshop A Capella zingen; bij de koorleden beter bekend als de cursus Learn2Sing. In deze kersteditie, leer je een tweetal kerstsongs. Daarnaast komt een aantal belangrijke basistechnieken aan de orde die bij zingen onontbeerlijk zijn, zoals: ademhaling, houding en klankvorming. Lees verder Workshop A Capella zingen bij het leukste koor van De Achterhoek

Huishoudelijk reglement

1. Algemeen
a) De vereniging stelt zich ten doel: het zingen van liedjes in barbershopstyle, het trainen van leden in het zingen van barbershopharmony, het bevorderen van de belangstelling en waardering voor barbershopharmony en het hoog op peil brengen en handhaven, zulks met name in Nederland.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
• het houden van een wekelijkse repetitie-avond
• het geven van optredens/shows, plaatselijk en elders
• aansluiting bij een landelijke organisatie (Holland Harmony)
• deelname aan evenementen van Holland Harmony, onder andere workshops/ harmonycollege/coaching/conventie
b) Ieder lid van Miracle Sound ontvangt de statuten der vereniging.
c) Van de leden wordt gevraagd om eens of meerdere keren per jaar moeite te doen om mee te werken aan door het bestuur georganiseerde acties (bijv. violenactie, wijnactie).
d) Op het riser-rooster staat vermeld wie wanneer de risers moeten opzetten en afbreken. Bij verhindering gelieve zelf voor vervanging te zorgen. Bij optredens is díe groep aan de beurt die op het rooster staat vermeld voor de eerstvolgende repetitieavond.
e) Regeling Vergoeding cursusgeld leden: leden die zitting hebben in een commissie en een cursus willen volgen die duidelijk bedoeld is voor die betreffende commissie, kunnen 50% van de totale cursuskosten vergoed krijgen met een maximum van
€ 50,= mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• De cursus zal met een diploma c.q. een certificaat worden afgesloten;
• Het betreffende commissielid zal na afloop van de cursus nog tenminste 2 jaar in die commissie blijven functioneren;
• Ieder commissielid mag per commissie, 1 x per jaar aanspraak maken op voornoemde regeling;
• Per cursus nemen max. 2 commissieleden deel, tenzij het bestuur anders beslist.

2. Lidmaatschap
a) Lidmaatschap is mogelijk voor vrouwen vanaf 16 jaar en ouder. Deze leeftijdsgrens kan door het bestuur worden verlegd.
b) Een nieuw lid wordt in eerste instantie aspirant-lid; dat wil zeggen dat zij de eerste 2 weken tussen de Lead, Bass, Baritone of Tenor kan plaatsnemen. De dirigent bepaalt bij welke partij zij wordt ingedeeld. Hierna volgt een stemtest en zal het aspirant-lid definitief worden ingedeeld bij Lead, Bass, Baritone of Tenor. Vanaf dat tijdstip krijgt zij de bladmuziek van 2 bestaande liedjes uit het koorrepertoire. Tevens zal haar ‘een maatje’ worden toegewezen die haar wegwijs maakt en het computerprogramma ‘Note Worthy Composer’ uitlegt. Met behulp van dit programma kunnen thuis de songs ingestudeerd worden. Na enkele weken (de tijd bepaalt de dirigent) doet het aspirant-lid auditie voor de hoorcommissie. Daarna wordt beslist of zij lid wordt van Miracle Sound
c) Bezwaren tegen een aankomend lid dienen schriftelijk binnen een week na aanmelding bij de voorzitter te worden ingediend.
d) Als iemand haar lidmaatschap wil beëindigen, dient zij dat schriftelijk aan het secretariaat bekend te maken.
e) Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het lid alle bladmuziek, (cassettebanden)cd’s, alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement in te leveren bij de secretaris.
f) Van ieder lid dat 3 opeenvolgende repetities niet heeft bijgewoond en hiervoor geen geldende reden aan de daarvoor aangestelde persoon heeft bekend gemaakt, wordt aangenomen dat zij vrijwillig en automatisch haar lidmaatschap heeft beëindigd. (Een herinneringsbrief wordt gestuurd).

3. Contributie
a) De maandelijkse contributie dient d.m.v. automatische overschrijving op de rekening van Miracle Sound te worden overgemaakt. Het contributiebedrag kan jaarlijks worden herzien en wordt op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
b) Ieder lid dat met betrekking tot betaling van contributie in gebreke blijft, zal na 1 aanmaning alsnog de gelegenheid krijgen de achterstallige contributie te voldoen.
c) Heeft na 30 dagen nog geen betaling van de achterstallige contributie plaatsgevonden, dan zal het lidmaatschap van dit lid automatisch worden beëindigd. De plicht tot betalen blijft bestaan tot schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden
d) Ieder lid kan door bepaalde omstandigheden langere tijd afwezig zijn, indien dit van te voren persoonlijk met de daarvoor aangestelde persoon wordt overlegd.
Zij blijft echter wel verplicht haar contributie te voldoen

4. Repetitie
a) De normale repetities worden op een vaste avond in de week gehouden van
20.00 – 22.15 uur.
b) De pauze wordt gewoonlijk 15 minuten gehouden.
c) Ieder lid dient conversatie tijdens de repetitie tot een minimum te beperken en te bewaren tot in de pauze of na afloop.
d) Roken tijdens de repetitie is niet toegestaan.
e) Ieder lid dat een repetitie niet kan bijwonen, dient dit tijdig door te geven aan een daarvoor aangesteld persoon.
f) Van ieder lid wordt verwacht dat zij tijdig op de repetitie is. Bij te laat komen moeten storende effecten zoveel mogelijk vermeden worden.
g) Indien de dirigent dit nodig acht kunnen er extra repetitie-avonden gehouden worden

5. Uitvoeringen en shows
a) Optredens moeten, indien mogelijk, minstens vier weken te voren bekend gemaakt worden.
b) Ieder lid moet haar uiterste best doen om bij iedere openbare uitvoering aanwezig te zijn.
c) Een lid dat de repetitie vóór een optreden zonder geldige reden afwezig is, mag in principe niet meedoen aan dit optreden. (de uiteindelijke beslissing ligt bij de dirigent).
d) Reiskostenvergoeding: na een optreden kunnen de chauffeurs hun declaratie indienen bij de penningmeester. Een door het bestuur vastgesteld bedrag zal als kilometervergoeding uitbetaald worden aan de belanghebbenden. Wel wordt van de leden verwacht met zoveel mogelijk personen in één auto te reizen. We berekenen de kortste afstand via het programma “Route Express” op de computer.

6. Kleding
a) Alle kleding – zoals de show- en reiskleding – mag niet buiten het koor om gedragen worden.
b) Borg (voor kleding, bladmuziek en cd’s): ieder lid dient € 20,= te betalen als borg voor de koorkleding, cd’s (casettebanden) en bladmuziek. Dit bedrag ontvangt het betreffende lid terug als zij haar deelname aan het koor opzegt en de koorkleding met bijbehorende accessoires en bladmuziek in complete staat aan het bestuur kan overhandigen. (Deze borgregeling gaat met terugwerkende kracht in op 1-3-’95).
c) Voor ieder optreden wordt door de kledingcommissie bepaald welke kleding er gedragen wordt.

7. Bladmuziek
a) Bladmuziek en (cassettebanden) cd’s blijven eigendom van de vereniging en mogen nooit aan derden worden gegeven.
b) Elk koorlid heeft haar verantwoordelijkheid voor de bladmuziek m.b.t. BUMA-rechten; zorg ervoor dat bladmuziek niet in het openbaar onbeheerd blijft slingeren.

8. Dirigent
Onderstaande taken vallen onder de verantwoordelijkheden van de dirigent:
• Hij/zij is lid van de hoorcommissie
• Hij/zij heeft een doorslaggevende stem bij het uitkiezen van het repertoire voor een optreden
• Hij/zij benoemt de sectional leaders
• Hij/zij is mede verantwoordelijk voor het artistieke eindprodukt
• Hij/zij beslist voor ieder optreden of het aantal leden en de stemverhouding artistiek
verantwoord is

9. Bestuur
a) Alle reglementair aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
b) Het bestuur vergadert 1 maal per 6 weken, of zo vaak als het algemeen belang vereist.
c) 2 x per jaar vergadert het bestuur met de diverse commissies of een afvaardiging daarvan.
d) Het bestuur verplicht zich bij bestedingen boven de € 500,= eerst hierover in een algemene vergadering overleg te plegen en verplicht zich vervolgens na stemming zich te houden aan de uitspraak daarvan.
e) Bestuursleden kunnen hun gemaakte reiskosten i.v.m. een bestuursvergadering declareren bij de penningmeester.
f) Kritische kanttekeningen/suggesties aan het bestuur zijn welkom; deze moeten schriftelijk ingediend worden met argumentatie en zo mogelijk met alternatieven.
g) In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.